Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №50-2015 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 50/2015 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 17.09.2018 г. до дата 17.10.2018 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ № 3А ще се проведе публична продан на описан и възбранен в полза на взискателя по делото- „ Кредитреформ България „ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, недвижим имот собственост на длъжника по делото- ЕТ „ РАЙ-ЦЕНКА АЛЕКСИЕВА „ със седалище и адрес на управление с.Рибарица, Лов.област, представляван от Ценка Алексиева Маринова, а именно:
560/864 ид.части от поземлен имот целия с площ от 846 кв.м., находящ се в с.Рибарица, Лов.област, урегулиран по плана на селото в парцел ХІV с пл.№412 от кв.60, при граници по нот акт: улица, Алекси Василев Алексиев, Мая и Анжела Славчеви и н-ци на Йона Василева, при реално ползване на 560 кв.м. в южната част на дворното място.
Съгласно скица №17966/01.07.2010 г. на СГКК-Ловеч, издадена по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-1/12.01.09 г. на изпълнителния директор на АГКК, поземления имот е с идентификатор- 62579.502.123 с площ от 832 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м. /, стар идентификатор №412, кв.60, парцел ХІV, при съседи: 62579.502.121, 62579.502.124, 62579.502.561, 62579.502.122 и 62579.502.120.
Сгради които попадат в имота:
– Сграда с идентификатор- 62579.502.123.1 със застроена площ от 21 кв.м. на един етаж с предназначение за обитаване.
– Сграда с идентификатор- 62579.502.123.2 със застроена площ от 16 кв.м. на един етаж / селскостопанска сграда /.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 17 000 лв.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
03.08.2018 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: http://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-3/