Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №126-2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 126/2012 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 11.09.2018 г. до дата 11.10.2018 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ № 3А ще се проведе втора публична продан на ипотекиран и възбранен в полза на взискателя по делото- „ С.Г.Груп „ ООД със седалище и адрес на управление гр.София и ЕИК-148062016, недвижим имот собственост на длъжника по същото- Маргарита Стефанова Христова от гр.Тетевен, а именно:
ВТОРИ ЕТАЖ с идентификатор 72343.500.3351.1.2 от масивна жилищна сграда, находяща се в урбанизираната територия на гр.Тетевен, Лов.област, ул. „ Романов дол „ №10, състояща се от приземен, първи и втори жилищни етажи, заедно с източната стая, находяща се и обособена в приземния етаж, както и банята до същата стая в приземния етаж от жилищната сграда, която сграда е с идентификатор 72343.500.3351.1. , ведно с ½ ид.ч. от тавана на същата жилищната сграда и ½ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ІІІ в кв.2 по ПУП ПРЗ на града, записан на ГНС и одобрен през 1969 г. с площ по скица на УПИ от 440 кв.м. и с нов идентификатор 72343.500.3351, при граници и съседи на имота по скица: улица, УПИ ІV с право на строеж на Милчо Димитров Маринов.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 32 400 лв.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
02.08.2018 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: http://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-5/