Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №101-2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 101/2018 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 10.09.2018 г. до дата 10.10.2018 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ №3А ще се проведе публична продан на съсобствен недвижим имот, находящ се в с.Малък Извор, Лов.област, а именно:
УПИ, находящ се в с.Малък Извор, Лов.област с площ от около 600 кв.м., съответстващ на парцела VІ, пл.№ 376 в кв.43 по ПУП на с.Малък Извор, област Ловеч, при граници и съседи: от две страни улици, Емил Константинов Терзиянов, Кънчо Лалев Топчийски, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от около 60 кв.м. и ПАЯНТОВА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 15 000 лв.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
01.08.2018 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: http://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-8/