Районен съд - Тетевен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 59/2016, II състав Делба Н.Н.В.М.,
М.Н.В.
Й.Д.Й. Докладчик:
МАРИО Д. СТОЯНОВ
Определение от 7.3.2018г.
В законна сила на 15.3.2018г.
2 Гражданско дело No 695/2016, III състав Делба З.Щ.М. А.Щ.А. Докладчик:
ИСКРА Ц. МАКСИМОВА
Определение от 2.3.2018г.
В законна сила на 12.3.2018г.
3 Гражданско дело No 799/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ-ЕООД-ГР.СОФИЯ В.Х.П. Докладчик:
ИСКРА Ц. МАКСИМОВА
Решение от 9.3.2018г.
В законна сила на 9.3.2018г.
4 Гражданско дело No 907/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака В.И.Д. Н.Й.Д.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-ЛУКОВИТ,
ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-ГР.КАВАРНА
Докладчик:
МАРИО Д. СТОЯНОВ
Решение от 30.3.2018г.
5 Гражданско дело No 946/2017, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.И.У. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ТЕТЕВЕН Докладчик:
МАРИО Д. СТОЯНОВ
Решение от 15.3.2018г.
6 Гражданско дело No 991/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ-ЕАД-ГР.СОФИЯ С.И.С. Докладчик:
ИСКРА Ц. МАКСИМОВА
Решение от 13.3.2018г.
7 Гражданско дело No 1009/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение М.М.М.,
А.Ф.А.,
А.М.М.
М.А.М.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-ГР.ТЕТЕВЕН
Докладчик:
МАРИО Д. СТОЯНОВ
Определение от 14.3.2018г.
В законна сила на 22.3.2018г.
8 Гражданско дело No 1040/2017, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.П.Г.П. М.Х.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-ГР.ТЕТЕВЕН
Докладчик:
ИСКРА Ц. МАКСИМОВА
Определение от 13.3.2018г.
В законна сила на 21.3.2018г.
9 Гражданско дело No 1069/2017, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Д.Л. Н.К.К. Докладчик:
ИСКРА Ц. МАКСИМОВА
Решение от 9.3.2018г.
В законна сила на 9.3.2018г.
10 Гражданско дело No 22/2018, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.А.М. А.Ф.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-ГР.ТЕТЕВЕН
Докладчик:
МАРИО Д. СТОЯНОВ
Определение от 14.3.2018г.
11 Гражданско дело No 175/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.И.Ц.,
В.М.Ц.
  Докладчик:
ИСКРА Ц. МАКСИМОВА
Решение от 28.3.2018г.
В законна сила на 28.3.2018г.
12 Гражданско дело No 190/2018, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Т.Н.В. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН Докладчик:
ИСКРА Ц. МАКСИМОВА
Решение от 28.3.2018г.
13 ЧГД No 197/2018, III състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. С.А.Д.,
А.Д.П.,
В.Б.В.
  Докладчик:
ИСКРА Ц. МАКСИМОВА
Определение от 9.3.2018г.
НА осн. чл. 6 от СК ,дава разрешение непълнолетната молителка С.А.Д., ЕГН ********** *** ,да сключи граждански брак с В.Б.В., ЕГН -**********,***. Определението не подлежи на обжалване .
В законна сила на 9.3.2018г.
14 Гражданско дело No 213/2018, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.М.В. М.И.И. Докладчик:
МАРИО Д. СТОЯНОВ
Решение от 28.3.2018г.
В законна сила на 28.3.2018г.
15 ЧГД No 220/2018, II състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД-СОФИЯ   Докладчик:
МАРИО Д. СТОЯНОВ
Определение от 23.3.2018г.
След изпълнение на съдебната поръчка намира , че следва да се изготви пакет на изпълнението ,включващ протокол от съдебното заседание и съпроводително писмо , които надлежно да бъдат върнати на Софийски Градски Съд , І - ГО , 8- състав , по Гр.д № 15425/2016г по описа на СГС , а делото, поради изпълнение на поръчката, да бъде прекратено ,поради което ОПРЕДЕЛИ ДА СЕ ИЗГОТВИ ПАКЕТ в горният смисъл. ПРЕКРАТЯВА производството по Ч Гр д № 220/2018 г по описа на Районен съд- Тетевен , поради изпълнение на поръчката
В законна сила на 2.4.2018г.
16 НЧХД No 365/2017, IV състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето А.И.Е. И.Е.У.,
Ж.Р.Щ.
Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Присъда от 27.2.2018г.
И.Е.У.
Ж.Р.Щ.
Мотиви от 14.3.2018г.
17 ЧНД No 374/2017, I състав Производство по молби за реабилитация Ц.Г.Ц. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Определение от 12.3.2018г.
18 АНД No 386/2017, IV състав КАТ Д.В.Д. РУ НА МВР-ЯБЛАНИЦА Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 14.3.2018г.
19 НОХД No 403/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН И.Ц.Н. Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Присъда от 12.3.2018г.
И.Ц.Н.
Мотиви от 26.3.2018г.
20 ЧНД No 431/2017, IV състав Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН,
М.С.А.
  Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Определение от 20.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 8.2.2018
Наказателно дело № 43/2018
опр. №87
В законна сила на 8.2.2018г.
21 АНД No 448/2017, I състав Общини Д.Ц.П. ОБЩИНА-ГР.ТЕТЕВЕН Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Определение от 12.3.2018г.
Съдът: В предвид факта, че жалбоподателката е санкционирана за нарушение на основание Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на Община гр.Т. издадена на основание чл.22 от ЗМСМА, то чл. 57, ал.1, т.1, във вр с чл.5, т.1 от Наредбата е описано в състава на административните нарушения. От своя страна чл. 8 от Закона за нормативните актове е очертал правомощия на Общинските съвети да издават наредби, които да регулират обществените отношения на територията на Общината. Според тази норма всеки Общински съвет има право да издава такива, с който да урежда съобразно нормативните актове от по - висока степен, неуредени от тях обществени отношения. Това означава, че има необходимост да има законова регламентация на обществените отношения за принципно решаване на обществен въпрос, който да бъде уреден с Наредба на Общинския съвет на ЗАНН. ЗАНН, който е ратифициран закон предвижда Закон за административни нарушения, поради по-ниска степен на обществена опасност на тези прояви. Изключение е предвидено за Министерски съвет в чл.2, ал.2 от ЗАНН, но само когато нарушението на Закон или Указ е обявено за общо наказуемо, с определено по вид и размер административно наказание и ако са огласени със съответния закон или указ. Ал.3 на чл.2 от ЗАНН предвижда още едно изключение за Общинските съвети, т.е. Общинските съвети при издаване на Наредби определят съставите на административните нарушения и съответно за тях наказания, предвидени ЗМСМА. Правната логика и систематично тълкуване на тази разпоредба сочи, че местните Общински съвети не могат да имат повече правомощия при определяне съставите на административните нарушения от органите на централното държавно управление, каквито са Правителството и членовете на Кабинета. Съдът за част от разпоредбите на Наредбата е уведомил Прокуратурата. След като Министерският съвет и министрите са ограничени от закона и правомощията си да определят съставите на административните нарушения или още повече това ще важи за Общинските съвети на регионално ниво, Общинските съвети не могат да регулират отношенията, които не са уредени преди това със закон, който да определя деянията, съставляващи административни нарушения. Чл.8 от ЗНА предвижда, че всеки Общински съвет може да издава Наредби, с които да урежда, съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. За извършените нарушения, които се отличават с по-ниска степен на обществена опасност. В предвид свидетелските показания, в случая - протокола от 1-вото съдебно заседание от 08.01.2018 г. свидетелят Ц. твърди, че по време на разговор с г-жа Ц., тя се отправи към нейните материали, които са поставени в нейния двор. На същата бе разпоредено от негова страна да не извършва никакви действия относно разрушаване на материалите. Същата не ме послуша и се запъти към тях. Е.М. беше малко по-близо от мен до въпросната г-жа Ц. и хвърлих чука на безопасно разстояние, за да не могат да се разрушат строителните материали. По-нататък, от разпитите в предходното съдебно заседание на съседите, съсобственици на двора, се установява, че жалбоподателката взела един чук - вария, това е на 1-ва страница, може би 10 кг и посегнала да я удари по главата с него, и да счупи картона. Двамата служители се намесили да вземат варията от нея и я помолили: г-жо, успокой се и обясни, защо си вдигнала варията. Тя била много агресивна с тях и с двамата полицейски служители, буйстваше към тях. Бореше се с двамата колеги, служители на Районното управление. Според Лазар Петров – на 08.09, това е съпругът, лицето, с което тя живее, отишъл до „Полатен” да вземе майстора, изгоряла била бормашината и като се връща, гледа пред тях полицията с кола. Той спрял колата и отишъл да види нещо, че е станало, какво и като дошъл до вратата, външната порта на двора, вижда, гледа полицията и жалбоподателката Д.Ц.П. била вдигнала варията и хората, двама служители, полицаите се спуснали да хванат варията. Подобни показания даде и днес разпитаната свидетелка, които от своя страна разкриват престъпление по чл.270 - веднъж и втори път по чл.144 от НК. В нарушение на разпоредбата на чл.33 от ЗАНН Общината или административнонаказващият орган съдът счита, че е провел административнонаказателно производство, тъй като не е разполагал с нормативна компетентност да разследва и санкционира леревантната деятелност с оглед нейният характер, защото същата към момента на осъществяването е разкривала състав на престъпление. Неоспоримо е правното положение във всяко производство се решават пределите на компетентността на съответния държавен орган по реда и със средствата, предвидени в закона. Обективната истина може да бъде разкрита само ако процесуалната дейност по решаване на делото се осъществи от компетентен орган, а обвинителната власт съгласно чл.127 от Конституцията на РБ е възложена на Прокуратурата. Щом установените при проверката обстоятелства сочат некомпетентност на органа разгледал и решил, т.е. при разпита на свидетелите сочат некомпетентност на органа, разгледал и решил преписка, те не могат да бъдат игнорирани. Нарушението на чл.33 от ЗАНН при образуването и провеждане на административно-наказателното производство с характер на наказателно такова по смисъла на чл.4 параграф 1 от протокол № 7 КЗПЧОС следва да бъде игнорирана още на този етап от производството, за да не се създават предпоставки за активиране на извънредните способи за контрол на влезлите в сила санкционни актове по реда на чл.70 от ЗАНН. Съдът счита, че са налице предпоставите на чл.33, ал.2 от ЗАНН в настоящето производство, тъй като от свидетелските показания са събрани данни за престъпление по чл.270 от НК и чл.144 от НК, поради което следва да прекрати производството по НАХд. №448/2017г. по описа на Районен съд - Тетевен и изпрати по компетентност материалите на Районна прокуратура - Тетевен за извършване на необходимите действия по въпроса - дали има или няма извършено престъпление от страна на жалбоподателката. В този смисъл е и съдебната практика, а именно Решение № 204/17.07.2017 г. на Административен съд – Шумен, Решение № 57/27.06.2017 г. на Административен съд – Силистра по КНА №48/2017 г., Решение № 294/26.09.2016 г. на Административен съд – Перник по КАН дело 302/2016г. Водим от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО по НАХд №448/2017 г. по описа на РС – Тетевен. Изпраща делото на Районна прокуратура - Т. по компетентност, където след извършване на необходимите действия да бъде отговорено на въпроса - дали има или няма извършено престъпление от страна на жалбоподателката по чл.270 и по чл.144 от НК. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд - Ловеч в 15 - дневен срок от днес. Протоколът се написа в съдебно заседание и същото се закри в 9.40 часа.
22 ЧНД No 453/2017, IV състав Производство по чл. 244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН,
АРТЕ ИТАЛИАНА-ЕООД-ГР.ТЕТЕВЕН
  Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Определение от 20.12.2017г.
23 АНД No 474/2017, I състав РДГ М.Н.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ЛОВЕЧ Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.3.2018г.
24 АНД No 5/2018, IV състав ДАМТН ОБЩИНА-ГР.ЯБЛАНИЦА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГР.СОФИЯ Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 14.3.2018г.
25 АНД No 6/2018, IV състав ДАМТН ОБЩИНА-ГР.ЯБЛАНИЦА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГР.СОФИЯ Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 14.3.2018г.
26 АНД No 7/2018, I състав ДАМТН ОБЩИНА-ГР.ЯБЛАНИЦА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГР.СОФИЯ Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.3.2018г.
27 АНД No 25/2018, IV състав БАБХ ЕТ"О.В."-Г..Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-ЛОВЕЧ Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 26.3.2018г.
28 АНД No 32/2018, I състав Комисия за защита на потребителите ЕТ"О.В."-Г..Т. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД-РУСЕ Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.3.2018г.
29 АНД No 34/2018, IV състав МВР П.В.П. РУ НА МВР-ГР.ТЕТЕВЕН Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 21.3.2018г.
30 АНД No 39/2018, I състав КАТ А.Д.П. РУ НА МВР-ГР.ЯБЛАНИЦА Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.3.2018г.
31 АНД No 41/2018, I състав МВР М.Л.В. РУ НА МВР-ГР.ЯБЛАНИЦА Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.3.2018г.
32 НОХД No 46/2018, IV състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН К.С.А. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Определение от 13.3.2018г.
В законна сила на 21.3.2018г.
33 АНД No 47/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН С.Т.А. Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.3.2018г.
С.Т.А.
Мотиви от 7.3.2018г.
В законна сила на 23.3.2018г.
34 ЧНД No 61/2018, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН В.В.М. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Определение от 27.2.2018г.
В.В.М.
В законна сила на 15.3.2018г.
35 АНД No 62/2018, IV състав РДГ Г.Г.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ЛОВЕЧ Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 26.3.2018г.
36 АНД No 63/2018, I състав РДГ Л.М.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ЛОВЕЧ Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.3.2018г.
37 АНД No 71/2018, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН С.П.С. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 15.3.2018г.
С.П.С.
Мотиви от 15.3.2018г.

В законна сила на 2.4.2018г.
38 АНД No 74/2018, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН В.Е.И. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 27.3.2018г.
В.Е.И.
Мотиви от 27.3.2018г.
39 НОХД No 76/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН Г.В.П. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Споразумение от 6.3.2018г.
Г.В.П.
В законна сила на 6.3.2018г.
40 НОХД No 80/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН М.С.С. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Споразумение от 13.3.2018г.
М.С.С.
В законна сила на 13.3.2018г.
41 НОХД No 81/2018, IV състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН Ц.Н.Н. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Споразумение от 13.3.2018г.
Ц.Н.Н.
В законна сила на 13.3.2018г.
42 ЧНД No 82/2018, I състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК   В.В.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН
Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Определение от 14.3.2018г.
В законна сила на 30.3.2018г.
43 АНД No 84/2018, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН К.Г.А. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 22.3.2018г.
К.Г.А.
Мотиви от 22.3.2018г.
44 АНД No 85/2018, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН Г.Р.Г. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 22.3.2018г.
Г.Р.Г.
Мотиви от 22.3.2018г.
45 АНД No 86/2018, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН М.Й.И. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Решение от 22.3.2018г.
М.Й.И.
Мотиви от 22.3.2018г.
46 ЧНД No 89/2018, II състав Производство по чл. 244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН,
И.М.М.
  Докладчик:
МАРИО Д. СТОЯНОВ
Определение от 14.3.2018г.
В законна сила на 14.3.2018г.
47 НОХД No 93/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН С.Б.А. Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 15.3.2018г.
С.Б.А.
В законна сила на 15.3.2018г.
48 НОХД No 101/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН Б.А.Н. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Споразумение от 20.3.2018г.
Б.А.Н.
В законна сила на 20.3.2018г.
49 НОХД No 102/2018, I състав Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН И.Р.К.,
С.Л.Н.
Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 20.3.2018г.
И.Р.К.
С.Л.Н.
В законна сила на 20.3.2018г.
50 ЧНД No 109/2018, II състав Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН,
А.А.З.
  Докладчик:
МАРИО Д. СТОЯНОВ
Определение от 26.3.2018г.
51 ЧНД No 110/2018, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН М.Ц.В. Докладчик:
АНИ Б. ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.3.2018г.
М.Ц.В.
52 НОХД No 112/2018, IV състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТЕТЕВЕН Б.Б.Б. Докладчик:
НАНКО С. МАРИНОВ
Споразумение от 29.3.2018г.
Б.Б.Б.
В законна сила на 29.3.2018г.