Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №11-2013 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 11/2013 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 28.10.2019 г. до дата 28.11.2019 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ №3 А, ще се проведе публична продан съсобствени недвижими имоти, а именно:
1. Пасище-мера с площ от 11,153 дка. пета категория в м. „ Братевец „ землището на гр.Ябланица, Лов.област, имот № 094187 по картата на землището, при граници и съседи: имот № 094304 пасище-мера стопанисвано от Общината, имот № 094127 пасище-мера стопанисвано от Общината, имот № 094125 пасище-мера на н-ци на Нино Христов Йотов, имот № 094124 пасище-мера на н-ци на Нино Йотов Даков, имот № 094188 нива стопанисвана от Общината, имот № 094206 нива на н-ци на Нейко Станев Нейков, имот № 0942207 пасище-мера стопанисвано от Общината и имот № 094208 нива на н-ци на Христо Нинов Йотов.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 3 000 лв.
2. Пасище-мера с площ от 3,015 дка. пета категория в м. „ Братевец „ землището на град Ябланица, Лов.област, имот № 094126 по картата на землището, при граници и съседи: имот № 094125 пасище-мера на н-ци на Нино Христов Йотов, имот № 091419 ливада стопанисвана от Общината, имот № 094319 на н-ци на Дако Йотов Даков, имот № 094320 нива на н-ци на Дако Йотов Даков и имот № 094127 пасище-мера стопанисвано от Общината.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 740 лв.
3. Пасище-мера с площ от 0,420 дка. пета категория в м. „ Братевец „ землището на град Ябланица, Лов.област, имот № 094153 по картата на землището, при граници и съседи: имот № 094155 пасище-мера стопанисвано от Общината, имот № 094144 овощна градина на н-ци на Борис Иванов Беров, имот № 094150 нива на Димитър Василев Вутев, имот № 000301 полски път и имот № 094154 нива на Пенка Андреева Николова.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 80 лв.
4. Пасище-мера с площ от 0,542 дка. пета категория в м. „ Братевец „ землището на град Ябланица, Лов.област, имот № 094099 по картата на землището, при граници и съседи: имот № 094098 ливада на н-ци на Христо Нинов Йотов, имот № 094101 пасище-мера на н-ци на Васил Христов Йотов, имот № 094100 нива стопанисвана от Общината, имот № 094064 ливада на н-ци на Васил Христов Йотов и имот №094065 нива на н-ци на Нино Йотов Даков.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 100 лв.
5. Пасище-мера с площ от 0,844 дка. пета категория в м. „ Братевец „ землището на град Ябланица, Лов.област, имот № 094118 по картата на землището, при граници и съседи: имот № 094125 пасище-мера на н-ци на Нино Христов Йотов, имот № 094119 ливада стопанисвана от Общината, имот № 094104 нива стопанисвана от Общината и имот № 094117 пасище-мера стопанисвано от Общината.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 165 лв.
6. Нива с площ от 0,699 дка. десета категория в м. „ Кът „ землището на град Ябланица, Лов.област, имот № 051023 по картата на землището, при граници и съседи: имот № 051025 зеленчукова култура на н-ци на Марко Нейков Цочев, имот № 051024 нива на Нейко Иванов нейков, имот № 051018 нива на н-ци на Нейко Иванов Габровски, имот № 051022 нива на Митко Райчев Банчев и имот № 051026 нива на н-ци на Георги Нинов Йотов.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 75 лв.
7. Пасище-мера с площ от 4,055 дка. осма категория в м. „ Бяло поле „ землището на град Ябланица, Лов.област, имот № 090040 по картата на землището при граници и съседи: имот № 090037 нива на н-ци на Нейко Цочев Нешев, имот № 099938 нива на Велю Райков Велев, имот № 090039 нива-земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 090041 нива на Нейко Василев Петров, имот № 218010 залесена територия на Лазар Нейков Дановски и др., имот № 218009 залесена територия на н-ци на Найден Вушев Цоков, имот № 218008 залесена територия на МЗГ-ДЛ, имот № 218045 залесена територия на н-ци на Найден Цанов Пейков, имот № 218006 залесена територия на Радослав Златанов Цончев, имот № 218005 залесена територия на н-ци на Рада Цончева Станева и имот № 090036 ливада на н-ци на Петър Лалев Станев.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 460 лв.
8. Пасище-мера с площ от 1,326 дка. пета категория в м. „ Братевец „ землището на град Ябланица, Лов.област, имот № 094124 по картата на землището, при граници и съседи : имот № 094123 нива на Радка Василева Стоянова, имот № 094336 пасище- мера земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 094125 пасище-мера на н-ци на Нино Христов Йотов и имот № 094187 пасище-мера на н-ци на Нино Йотов Даков.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 350 лв.
Всички желаещи да оглеждат имотите могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
02.10.2019 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-5/