Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №81-2011 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 81/2011 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 07.10.2019 г. до дата 07.11.2019 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ № 3 А, ще се проведе публична продан на ипотекиран и възбранен в полза на взискателя по делото „ СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК „ АД със седалище и адрес на управление гр.Варна, недвижим имот собственост на солидарния длъжник по делото- „ ДЖИ ЕС ПИ 1900 „ ООД със седалище и адрес на управление гр.София, а именно:
УПИ не застроен с площ по скица и акт за собственост от 4 866 кв.м., заснет по картата на землището на гр.Тетевен в местността „ Горно Радево „ като имот с променено предназначение на осн.Решение № К-1 от 27.03.08 г. на ОД „ ЗГ „ гр.Ловеч и съгласно ПРЗ-зап.№596/07 г. на Кмета на Община-гр.Тетевен, отреден за жилищни нужди и представляващ понастоящем имот с № ІV-033075, при актуални граници и съседи на същия по Акт за собственост и по скица №733/06.10.08 г. на Община Тетевен: имот с №033072 на н-ци на Тодор Димитров Кавалски, имот №033151 на Иван Маринов Търничков, имот №033079 на н-ци на Цана Маркова Велева, имот №033101 полски път на Община гр.Тетевен и имот №000151 път ІV клас на Общината, който имот съгласно скица на СГКК-гр.Ловеч от 01.04.2011 г. представлява земеделски имот с нов идентификатор- 72343.33.75
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 37 000 лв.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на публичната продан за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
20.09.2019 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-6/