Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №182-17 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 182/2017 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 17.09.2019 г. до дата 17.10.2019 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ №3 А, ще се проведе публична продан на съсобствени недвижими имоти, находящи се в с.Градежница, Лов.област, а именно:
1. Нива от 800 кв.м., шеста категория, находяща се в строителните граници на село Градежница, Лов.област в м. „ Край реката „ имот с пл.№212, част от парцел ІІІ, кв.42 по плана на село Градежница от 1982 г., при граници и съседи: парцел І-211, кв.42, гора, парцел ІV-213, кв. 42 и улица с осови точки 127.128- Решение № К 1080/04.02.2003 г., пункт втори, позиция 1 от същото, а съгл.скица № 04-01-261/08.12.2015 г. на Община Тетевен са собственици на Поземлен имот с пл.№212, целия с площ от 800 кв.м., който имот е отреден за упълномеряване на парцела ІІІ, пл.№212, цялата с площ от 910 кв.м., от които 800 кв.м. от имот с пл.№212, 100 кв.м. без пл.№ и 10 кв.м. от имот с пл.№211, при граници и съседи на цялата парцела: улица, ЧОС, извън регулация, ЧОС с ОПС на Стефан Атанасов Илиев.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 4 300 лв.
2. Нива от 40 кв.м., шеста категория, находяща се в строителните граници на с.Градежница, Лов.област в м. „ Край реката „ имот пл.№212, част от парцел № ІІ, кв.42 по плана на с.Градежница от 1982 г., при граници и съседи: имот пл.№214, кв.42, гора, парцел ІІІ-312, кв. 42-Решение № К 1080/04.02.2003 г, пункт 2, позиция две, а съгл. Скица № 04-01-261/08.12.2015 г. на Община Тетевен са собственици на ПИ с пл.№212, от които 40 кв.м. са отредени за упълномеряване на парцел ІІ, пл.№211, кв.42 по плана на с.Градежница от 1982 г.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 200 лв.
3. Нива с площ от 315 кв.м., шеста категория, находяща се в строителните граници на село Градежница, Лов.област в м. „ Край реката „ имот с пл.№214, част от парцел V, кв.42 по плана на село Градежница от 1982 г., при граници и съседи: парцел ІV-213,кв.42, гора, парцел VІ-215, кв.42 и улица с осови точки 128-129-Решение № К 1080/04.02.2013 г., пункт втори позиция трета от същото, а съгл. Скица №04-01-262/08.12.2015 г. на Община Тетевен са собственици на Поземлен имот с пл.№214, целият с площ от 315 кв.м., който имот е отреден за упълномеряване на парцел V, пл.№214, кв.42 по плана на с.Градежница, цялата с площ от 460 кв.м., от които 315 кв.м. от имот пл.№214, 138 кв.м. без пл.№, 4 кв.м. от имот с пл.№215 и 3 кв. от имот с пл.№213, при граници и съседи на парцела- улица, ЧОС с ОПС на Стефан Атанасов Илиев, извън регулация и ЧОС.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 1 650 лв.
Всички желаещи да оглеждат имотите могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
01.08.2019 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5/