Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №286-2019 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 286/2019 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 20.12.2019 г. до дата 20.01.2020 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ № 3 А, ще се проведе публична продан на съсобствени недвижими имоти, находящи се в гр.Тетевен, Лов.област, ул. „ Марин Урманов „ №33 А, а именно:
– ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72343.500.631 по КККР на гр.Тетевен, Лов.област с площ от 385 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване с номер по предходен план 631, квартал 6, парцел ІХ, при граници: имоти с идентификатори- 72343.500.7084, 72343.500.629, 72343.500.630, 72343.500.632
– ЖИЛИЩНА СГРАДА-ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор- 72343.500.631.1 по КККР на гр.Тетевен, Лов.област със застроена площ от 95 кв.м., брой етажи-2, предназначение-жилищна сграда-еднофамилна, разположена върху имот с идентификатор- 72343.500.631 по КККР на гр.Тетевен, Лов.област.
– ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ с идентификатор- 72343.500.631.2 по КККР на град Тетевен, Лов.област, разположен в имот с идентификатор- 72343.500.631, със застроена площ от 22 кв.м., брой етажи-1, предназначение- хангар, депо, гараж.
Общата пазарна стойност на имотите, от която ще започне проданта е в размер на 30 330 лв.
Всички желаещи да оглеждат имотите могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
03.12.2019 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5/