Връщане към Съобщения

Електронно „СВИДЕТЕЛСТВО за СЪДИМОСТ“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ!

От 15 февруари 2013 година с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост, вече може да ползвате новата услуга на Министерство на правосъдието за издаване на електронно свидетелство за съдимост. От тази електронна услуга могат да се ползват всички български граждани, независимо от местоживеенето им.

Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, които не са осъждани. За лица, за които са издавани бюлетини за съдимост и са наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс/включително и лица, които са амнистирани, реабилитирани и/или освободени от изтърпяване на наложено наказание/, системата не може да издава електронно свидетелство за съдимост.

За тези лица свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред, регламентиран в Наредбата.

Електронно свидетелство за съдимост не може да бъде издадено за възходящи, низходящи, съпруг, брат, сестра на заявителя или други лица. За да се възползвате от електронната услуга трябва:

• Да попълните заявление по образец, публикувано на Интернет страницата на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на заявителя по въведената от него електронна поща или на страницата на системата при повторно влизане.

• Да притежавате квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с който се подписва заявлението. Чрез него лицето се идентифицира при заявяване на услугата.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца от датата на издаването му и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Свидетелството се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система, до която Ви се дава достъп чрез индивидуалния код.

Дължимата такса за издаване на електронно свидетелство за съдимост е в размер на 3.00 лева.

Електронното свидетелство за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на държавната такса по посочената банкова сметка.

След регистриране на заявлението системата визуализира информация за банковото плащане, което може да се направи на гише в банка или по електронен път, чрез лично електронно банкиране.

Заявленията за издаване на електронни свидетелства за съдимост, както и информацията свързана с тази услуга са достъпни на специализираната Интернет страницата на Министерство на правосъдието – https://cs.mjs.bg/.

С УВАЖЕНИЕ, РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОНЕН СЪД гр.ТЕТЕВЕН

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82/